Oprema

Svaki event je poseban i zahtjeva odgovarajuAi??u opremu.

Mi u ProEventu imamo vrhunsku opremu za svaku priliku. Pratimo is essaywriter legit svjetske trendove u ovoj oblasti i ulaA?emo znaA?ajna sredstva u nabavku savremene tehnike i primjenu novih tehnologija.

ProEvent posjeduje A-V opremu, binsku opremu, napajanje elektriA?nom energijom, transport i struA?ne event koordinatore koji brinu o svemu i svakom zahtjevu za nezaboravan event. Ukoliko koristite usluge prevoAi??enja prilikom realizacije vaA?eg eventa ili sastanka, ProEvent posjeduje sistem za simultano prevoAi??enje jednog od najpoznatijih proizvoAi??aA?a konferencijske opreme DIS. Pored navedenog nudimo iznajmljivanje i instalaciju visokosofisticirane tehniA?ke opreme za multimedijalne dogaAi??aje, rasvjetne sisteme, konferencijske sisteme, sisteme za simultano prevoAi??enje, razglasne sisteme.


Zvuk

S obzirom da radimo sve vrste evenata od sportskih, zabavnih do poslovnih, good topics to do a speech on bilo je potrebno formirati razglasni sistem koji moA?e da odgovori na sve te zahtjeve. OdluA?ili smo da koristimo sam ono najbolje, jer samo tako naA? klijent moA?e biti zadovoljan kvalitetom muzike uA?ivo, snagom zvuka muzike ili jasnoAi??om zvuka u sluA?aju press konferencije. Snagu naA?eg razglasnog sistema A?ine kvalitetna oprema i dugogodiA?nje iskustvo naA?ih ton majstora.


Video

U danaA?nje doba nemoguAi??e je zamisliti bilo koji event bez multimedijalne podrA?ke. Klijent zahtjeva da se njegova prezentacija jasno vidi u odgovarajuAi??oj veliA?ini, da ima A?ivu sliku na nekom od ekrana ili video projekcije kao sastavni dio scenografije. NaA?a A-V oprema i iskustvo osoblja koje radi sa njom, omoguAi??ava nam da vaA? event dovedemo na najviA?i nivo i zabiljeA?imo sve od poA?etka do kraja.


Svjetlo

Svjetlo

VeAi??ina evenata se deA?ava u prostorima koji nemaju dovoljnu koliA?inu svjetla, posebno u poslijepodnevnim satima ili noAi??u, a odreAi??eni eventi po svojoj prirodi zahtijevaju specijalne svjetlosne efekte. Zajedno sa dobavljaA?ima naA? kreativni tim bira najbolje svjetlo za vaA? event, bilo da se radi o bijelom svjetlu potrebnom za odreAi??eno snimanje, specijalnom svjetlu potrebnom za promociju vaA?eg novog proizvoda ili efekt svjetlu za vaA? koncert ili neki drugi specijalni performans.


232 buy advair from mexico. Sistem za simultano prevoAi??enje DIS CIE 9000

Sistem za simultano prevoAi??enje DIS CIE 9000

Sistem za simultano prevoAi??enje DIS CIE 9000 je dizajniran da udovolji svim zahtjevima viA?ejeziA?nog prevoAi??enja u A?irokom opsegu primjena, od malih viA?ejeziA?nih sastanaka do velikih internacionalni konferencija i kongresa. DIS CIE 9000 je viA?enamjenski, kompaktan, vrhunski sistem za simultano prevoAi??enje baziran na naprednoj tehnologiji da zadovolji najveAi??i dio primjena. 50 godina iskustva DIS-a, znanje i metode proizvodnje su ugraAi??ene u sistem da bi se dobile vrhunske tehniA?ke osobine u svim primjenama. Mi posjedujemo sistem CIE 9000 sa 500 prijemnika i prateAi??om opremom za prevoAi??enje do 9 jezika, koji se po potrebi moA?e podijeliti u viA?e manjih sistema i prilagoditi skoro svim prostorima u kojima se javlja potreba za prevoAi??enjem: od sudnica do kongresnih dvorana.


Konferencijski sistem
generic viagra visa debit.

Konferencijski sistem

CDS 4000 je prilagodljiv sistem za konferencijske diskusije, koji bez obzira na veliA?inu konferencije poveAi??ava vrijednost sastanka vrhunskim kvalitetom zvuka, snaA?nom mehaniA?kom konstrukcijom i elegantnim dizajnom umjetniA?kog stila. Bilo da planirate malu grupnu diskusiju ili konferenciju sa velikim brojem uA?esnika, DIS vam nudi sistem koji Ai??e obezbjediti vaA? sastanak. NaA? sistem CDS 4000 moA?e da podrA?i sastanak sa 140 aktivnih uA?esnika ili bilo koju varijantu rasporeda mjesta za sjedenje. Sistem ima A?etiri predsjedniA?ke jedinice i viA?e centralnih jedinica CU 4005 za napajanje mikrofona, tako da je djeljiv na viA?e manjih sistema. order periactin, buy dapoxetine online.

Portfolio

Dogs Trust
HTC One promotion Sarajevo
Promocija Alcatel Idol X